Product was successfully added to your shopping cart.
0

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

การชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินดังนี้

- แจ้งผ่านฟอร์มแจ้งการชำระเงิน จากหน้า แจ้งการโอนเงิน 

- สแกนใบ payin พร้อมระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ และส่งมาที่ sales@thaitableware.com หรือ ส่ง Fax  เข้ามาที่ 02-1718-224